Category: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
Downloads: Page 1 of 3
StartPrev123NextEnd
Downloads: 125
pdf0ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๑ แห่ง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำ กว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
pdf5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแชมถนนดินลูกรังสายทุ่งหม้อ หมู่ ๓ บ้านอ้อนเหนือ โดยลงหินคลุก จำนวน 2 จุด พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ รวมไม่น้อยกว่า ๙๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านอ้อน กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดินลุกรังห้วยเอิบ - ห้วยปูหวาย หมู่ ๒ บ้าน อ้อนใต้ จำนวน ๙ จุด โดยลงหินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ รวมไม่น้อยกว่า ๒๐๒ ลบ.ม. รายละเอียดตามที่ อบต.บ้านอ้อน กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำฐานรองถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑,๕๐๐ ลิตร (ตามแบบที่ อบต.บ้านอ้อน กำหนด) จำนวน ๑๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งราวเหล็กรอบสระน้ำในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านอ้อนหัวทุ่ง จำนวน ๑ จุด ตามแบบที่มีวิศกรรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทุ่งปงใหม่เป็น คสล. เข้าพื้นที่ การเกษตร หมู่ที่ ๓ บ้านอ้อนเหนื่อ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบที่วิศวกรรับรอง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
pdf11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. (จากห้วยห้า - หลิ่งปู่กอ) หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวักขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. HOT
pdf12ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟิลท์ติก จำนวน ๒ ช่วง บ้านแม่กวัก หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลบ้านอ้อน ช่วงที่ 1 กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๑.๑๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๓๓๐ ตารางเมตร HOT
pdf13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณใต้ทางแยกห้วยโล่ง หมู่ที่ ๘ บ้านขุนอ้อนพัฒนา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๓๑๖.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธี HOT
pdf15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลำโพงและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็กจากไร่เลาหลู่ - สวนกำนัน ต่อจาก จุดเดิม หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยหก ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๓๑๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยว HOT
pdf18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณใต้ทางแยกห้วยโล่ง หมู่ที่ ๘ บ้านขุนอ้อนพัฒนา ขนาดกว้าง ๔.๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๓๑๖.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเ HOT
pdf19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางอเนกประสงค์ ๑๘ ช่อง จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านและวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แถวทุ่งห้วยริน หมู่ที่ ๖ บ้านอ้อนหัวทุ่ง ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๑.๑๕ เมตร พื้นที่ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรม ทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้าพื้นที่ทางการเกษตรทุ่งผึ้ง ที่นาของนาง ดอน ติปินโต หมู่ที่ ๖ บ้านอ้อนหัวทุ่ง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่การเกษตรทุ่งอ้อน หมู่ที่ ๓ บ้านอ้อน เหนือ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๙๒ ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐานทางหลวงชนบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (งบกองทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บ้านนางกองแก้ว ทองสมบัติ บ้านเลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านอ้อน อำเภอ งาว จังหวัดลำปาง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (งบกองทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ บ้านนางสาวแสงวาน วงค์พระอินทร์ บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแชมทางข้ามลำเหมืองทุ่งแหล๋วและห้วยสร้อย หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวักจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมทางข้ามลำเหมืองทุ่งอ้อน หมู่ที่ ๖ บ้านอ้อนหัวทุ่ง โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแชมทางข้ามลำเหมืองทุ่งใต้ หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวัก โดย วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. (บริเวณหัวสะพานแม่อ้อน) หมู่ที่ ๔ บ้านปงมะโอ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร สูง ๐.๘๐ เมตร ยาวรวม ๒๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านอ้อน กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำลำน้ำร่องหนอง หลังบ้านนายพงษ์เดช หมู่ที่ ๔ บ้านปงมะโอ ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านอ้อน กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมทงข้ามลำเหมืองทุ่งเหล่า หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวัก โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมทางข้ามลำเหมืองทุ่งปง โดยวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวัก จำนวน ๓ จุด จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำ คสล.ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน จุดที่ ๓ วางท่อระบาย HOT
pdf41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf44ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่สร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เหมืองทุ่งเหล่าบ้านปั่น) หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวัก ขนาดกว้าง ๑.๔๐ เมตร สูง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแแปลนที่ อบต.บ้านอ้อนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (เหมืองทุ่งเหล่า) หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวัก ขนาดกว้าง ๐.๖๐ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้าน อ้อนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำโดยเรียงกล่องเกเบี้ยน (ท่าข้าม) หมู่ที่ ๒ บ้านอ้อนใต้ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.บ้านอ้อนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
pdf48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าตำบลบ้านอ้อน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า HOT
pdf49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือเหตุผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.