Category: ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
Downloads: Page 2 of 3
Downloads: 120
pdf0ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านทุ่งแล้ง หมู่ที่ ๔ บ้านปงมะโอ จำนวน ๑ จุด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเทดาดลำเหมืองสายทุ่งน้อย หมู่ ๓ บ้านอ้อนเหนือ ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแชมถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร (สายทุ่งโค้ง) สายหมู่ ๗ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๓๗๕ ตารางเมตร โดย ปริมาณดินลูกรังเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ลบ.ม ตามรายละเอียดที่ อบต
pdf3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครการซ่อมแชมถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร (สายทุ่งโค้ง หมู่ ๑) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร และจุดที่ เป็นหลุมเป็นบ่อโดยปริมาณดินลูกรังเกลี่ยเรียบ ไม่น้อยกว่า ๒๐๙.๐๐ ลบ.
pdf4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแชมถนนลูกรังสายทาง หมู่ ๕ บ้านหัวยหก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๒,๑๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๔๘,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
pdf6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf7ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ด๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแชมถนนลูกรังสายทาง หมู่ที่ ๘ บ้านขุนอ้อนพัฒนา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๒,๒๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๔๘,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทราย ขนาด ๑๘ x ๓๐ นิ้ว ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๖,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๘ จุด ตามแบบที่มีวิศวกรรับรอง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการตำบลบ้านอ้อน (กิจกรรมปรับปรุงหลังคทางลาดอาคารผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน) ตามแบบ อบต.บ้านอ้อนกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf13ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแชมระบบท่อ ระบบกรองน้ำของระบบประปา บ้านแม่กวัก หมู่ ๑ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวัก (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทาสี ตีเส้นจราจรและติดตั้งสัญญาณไฟจราจรถนนหน้าโรงเรียน บ้านอ้อน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านอ้อนกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงซ่อมแซมสะพานลำเหมืองพุ่งผึ้ง หมู่ที่ บ้านแม่กวัก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร ตามแบบที่มีวิศวกรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๔ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf20ประกาศผู้ชนะการเสนอราด ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน -น้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด ๒๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด ๒๕ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำในหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ ๖ บ้านอ้อนหัวทุ่ง ขนาดกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ เมตร ตามแบบที่มีวิศวกรรับรอง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณฌาปนสถาน หมู่ ๕ บ้านห้วยหก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๔.๐๐ เมตร หนา ๑.๑๕ เมตร พื้นที่ ๔๑๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน กรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายหยุดตรวจสามเหลี่ยม ๒ ระบบ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ไร้สาย (ตู้ลำโพง) จำนวน ๑ ตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างล้างภาชนะ สแตนเลส ๓ หลุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแชมถนนดินลูกรังในพื้นที่ตำบลบ้านอ้อน โดยถมหินคลุกเกลี่ยเรียบ จำนวน ๓ หมู่บ้าน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปงมะโอ (บริเวณโรงเรียน บ้านปงมะโอ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ลบ.ม. ตามแบบที่วิศวกรรับรอง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบทราย ขนาด ด๘ x ๓๐ นิ้ว ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง HOT
unknown35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างล้างภาชนะ สแตนเลส ๓ หลุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้โรงอาหาร จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียงเอนกประสงค์ไร้สาย (ตู้ลำโพง) จำนวน ๑ ตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแชมอาคารผู้สูงอายุ อบต.บ้านอ้อน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งใต้ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านแม่กวักดอนแก้ว ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๕ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf44ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือเหตุผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านแค้ม หมู่ ๑ บ้านแม่กวัก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการขุดลอกหน้าฝายทุ่งใต้ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เตร ลึก ๔.๐๐ เมตร หมู่ ๗ บ้านแม่กวักดอนแก้ว ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมฝายแม่ผึ้ง หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวัก ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.