วิสัยทัศน์

"ตำบลบ้านอ้อน  อยู่ดี มีสุข มีสวัสดิการ ประสานงานทุกฝ่าย"

 

พันธกิจ
มุ่งเป็นตำบลที่มีเศรษฐกิจดี
ภายใต้วิถีปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งเป็นตำบลที่ประชาชนสุขภาพดีมีความสุข
มุ่งเป็นตำบลแห่งสิ่งแวดล้อมดี
มุ่งเป็นตำบลแห่งการเรียนรู้
มุ่งเป็นตำบลที่น่าอยู่น่าเที่ยวชม
มุ่งเป็นตำบลแห่งความปลอดภัย

  1. นโยบายเร่งด่วน

           เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การป้องกันโรคติดต่อ ยาเสพติด และการช่วยเหลือประชาชนด้วยเหตุสาธารณภัย อุบัติภัย ภัยธรรมชาติต่างๆ เป็นต้น

  1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                    2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุง ถนนในหมู่บ้าน ถนนเข้าสู่การเกษตร ถนนเชื่อมหมู่บ้าน สะพานเชื่อมหมู่บ้าน โดยการจัดทำเองและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                    2.2 เสริมสร้างปรับปรุงแก้ไขระบบประปา การชลประทาน เหมืองฝาย แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยความร่วมมือตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน และทุกภาคส่วน

                    2.3 ประสานงาน/ปรับปรุงระบบ การสื่อสาร การไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

                    2.4 ดำเนินการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง รางระบายน้ำในชุมชน รางส่งน้ำ ท่อส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตร

                    2.5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เช่น ก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ ก่อสร้างอาคารจอดรถ เพื่อบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ก่อสร้างป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ซ่อมแซมซุ้มประตูองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เป็นต้น

  1. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                   3.1 ส่งเสริมการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับประชาชน ในท้องถิ่นฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน

                   3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลผลิตให้มากขึ้น

                   3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีตลาดชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านและเป็นลานแลกเปลี่ยน และจุดขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร

                   3.5 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมืองานอาชีพและกลุ่มอาชีพในพื้นที่

                   3.6 สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านอ้อน

  1. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

                   4.1 สนับสนุน ส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน สตรี แม่และเด็กแรกเกิดให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในสังคม

                   4.2 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

                   4.3 สนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะ หน่วยกู้ชีพกู้ภัย สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อย่างมีประสิทธิภาพ

                   4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านอ้อน เพื่อสร้างสวัสดิการให้ประชาชนตำบลบ้านอ้อนอย่างยั่งยืน

                   4.5 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทุกหมู่บ้าน

                   4.6 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬาทุกประเภท เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกาย ลานกีฬากลางท้องถิ่นและลานกิจกรรมกลางแจ้งสนามเด็กเล่นและออกกำลังกายสำหรับเด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป

                   4.7 สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดำเนินงานของ อสม. เพื่อขับเคลื่อน การทำงานด้านสุขภาพให้กับประชาชน มุ่งเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันและเข้าใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอย่างทั่วถึง

                   4.8 สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่กับชีวิตและสุขภาพพลานามัยของประชาชน

                   4.9 สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อการบริบาลผู้สูงอายุ (อสบ.)

                  

                   4.10 สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลบ้านอ้อน

                   4.11 ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านอ้อน

                   4.12 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ส่งเสริมการติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่

  1. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟื้นฟู อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เช่น ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ลอยกระทง เป็นต้น

                   5.2 ทะนุบำรุงศาสนา วัดวาอารามในตำบลบ้านอ้อน ให้เป็นศาสนสถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน

                   5.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุรธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนและประชาชน เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสงบสุข

                   5.4 ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชนประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนให้ได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้าน

                   5.5 สนับสนุนส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพ  โดยจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้เด็กมีพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

  1. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

                   6.1 จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม

                   6.2 รณรงค์ปลูกจิตสำนึกของเด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแยกกำจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด

                   6.3 ดำเนินการบริหารจัดการ แก้ปัญหาขยะมูลฝอย อย่างมีประสิทธิภาพ

                   6.4  ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดหาพันธุ์กล้าไม้ให้ประชาชนเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าเพิ่มเติม

                   6.5 ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้บำบัดฟื้นฟู รักษาและหวงแหน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   6.6 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เช่น จัดให้มีถังขยะ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และจัดให้มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ป้ายแสดงข้อมูลต่างๆ เป็นต้น

  1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ การเมืองการปกครอง

                   7.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น โดยการร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหา และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

                   7.2 สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

                   7.3 ส่งเสริมเครือข่ายผู้นำชุมชนและสนับสนุนกลุ่มองค์กร ชุมชนเข้มแข็งและศูนย์ประสานงานบริการช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านอ้อน

                   7.4 จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงานให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

                   7.5 ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นๆเป็นกรณีพิเศษ

                   7.6 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจ  

                   7.7 จัดโครงการ อบต. เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่างๆแก่ประชาชนและรับฟังปัญหา ความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง

 

 

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.