องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน โทร 0 5420 9552 โทรสาร 0 5420 9562

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สำนักปลัด

 

งานทะเบียนราษฎร์

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

กองคลัง

 

กองช่าง

 

กองการศึกษา

 

แฟกซ์

 

 

อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           โทร.     

ศูนย์บริการสาธารณสุข                                โทร.     

สำนักงานทะเบียนราษฎร์                             โทร.     

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.