ข้อมูลเกี่ยวกับ อบต

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

อบต.บ้านอ้อน ตั้งอยู่ตำบลบ้านอ้อน หมู่ที่ 2 บ้านอ้อนใต้ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากอำเภองาว ประมาณ 7 กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด 157.025 ตารางกิโลเมตร หนือ 98,150.625 ไร่ โดยมีอาณาเขตดังนี้

          - ทิศเหนือ      ติดต่อกับ   ตำบลนาแก อำเภองาว

          - ทิศใต้          ติดต่อกับ   ตำบลบ้านโป่ง  อำเภองาว

           - ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ   ตำบลนาแก , ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว

          - ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตำบลปงดอน อำเภอ แจ้ห่ม

          ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขามีความลาดเทเล็กน้อยจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก พื้นที่บางส่วนเป็นภูเขา และมีแหล่งต้นน้ำที่สำคัญซึ่งมีน้ำไหลตลอดปี มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลฤดูหนาวค่อนข้างหนาวจัด สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายหรือเป็นดินเหนียวที่ดอนเป็นดินลูกรังหรือหินผาผุ มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำแม่กวัก แม่น้ำแม่อ้อน ป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นป่าเบญจพรรณที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ ไม้ที่สำคัญคือ ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้สัก ไม้ไผ่ และไม้อื่นๆ

ด้านการเมืองการปกครอง

          ตำบลบ้านอ้อนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน โดยมี 6 หมู่บ้าน ชาวไทยพื้นบ้านและบนพื้นที่สูง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 เป็นคนไทยเผ่าเย้า และหมู่ที่ 8 คนไทยภูเขาเผ่าปะกากะญอ

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.