การปกครอง แบ่งเป็น 8 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านแม่กวัก                ผู้ใหญ่บ้าน  นายสุข  ชัยวรรณ์
หมู่ที่ 2 บ้านอ้อนใต้                กำนัน  นายฉลอง  ศิริมังคลากุล
หมู่ที่ 3 บ้านอ้อนเหนือ            ผู้ใหญ่บ้าน  นายนายปราชญา  ปล้าปาวงศ์
หมู่ที่ 4 บ้านปงมะโอ               ผู้ใหญ่บ้าน  นางพิชชากานต์  กะฐิน
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหก                ผู้ใหญ่บ้าน  นายวีรพงศ์  ขวัญธนนภา
หมู่ที่ 6 บ้านอ้อนหัวทุ่ง            ผู้ใหญ่บ้าน  นางเนียม ใบทอง
หมู่ที่ 7 บ้านแม่กวักดอนแก้ว    ผู้ใหญ่บ้าน  นายสุริยัน  กาวิล
หมู่ที่ 8 บ้านขุนอ้อนพัฒนา      ผู้ใหญ่บ้าน  นายดลน้อย  ยาง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.