โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมนันทนาการทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรม" ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดลำพูน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.