Category: การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
Downloads: 6
pdf0ผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
pdf1สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) HOT
pdf2สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ HOT
pdf3สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) HOT
pdf4สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) HOT
pdf5สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ HOT
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.