Category: การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
Downloads: 3
pdf0สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
(0 votes)
Information
Created 2021-03-16
Changed
Version
Size 469.61 KB
System
Downloads 28
pdf1สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)
(0 votes)
Information
Created 2020-10-03
Changed 2021-05-03
Version
Size 116.47 KB
System
Downloads 22
pdf2สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
(0 votes)
Information
Created 2019-10-03
Changed 2021-05-03
Version
Size 397.92 KB
System
Downloads 26

Copyright © 2021. All Rights Reserved.