Category: แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
Downloads: 5
pdf0ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)
pdf1การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf2ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
pdf3การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf4แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.