Category: แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
Downloads: 3
pdf0ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
(0 votes)
Information
Created 2021-05-03
Changed
Version
Size 101.61 KB
System
Downloads 19
pdf1การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(0 votes)
Information
Created 2021-05-03
Changed
Version
Size 84.37 KB
System
Downloads 19
pdf2แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(0 votes)
Information
Created 2021-01-28
Changed
Version
Size 371.25 KB
System
Downloads 30

Copyright © 2021. All Rights Reserved.