Category: รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Downloads: 2
pdf0การประเมินประสิทธิภาพขององค์กปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๓ HOT
pdf1การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบต.บ้านอ้อน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ HOT
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.