Category: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
Downloads: 5
pdf0รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
pdf1คำสั่งองค์การบริทารส่วนตำบลบ้านอ้อน ที่ ๕๐๓/๒๕๕๓ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ
pdf2คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ที่ ๕o๒ /๒๕๖๓ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล
pdf3รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ HOT
pdf4รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.