Category: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
Downloads: 4
pdf0คำสั่งองค์การบริทารส่วนตำบลบ้านอ้อน ที่ ๕๐๓/๒๕๕๓ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญ
(1 vote)
Information
Created 2021-03-22
Changed
Version
Size
System
Downloads 10
pdf1คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ที่ ๕o๒ /๒๕๖๓ เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล
(0 votes)
Information
Created 2021-03-22
Changed 2021-03-22
Version
Size 498.17 KB
System
Downloads 14
pdf2รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(0 votes)
Information
Created 2021-02-05
Changed
Version
Size 122.34 KB
System
Downloads 74
pdf3รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 146.23 KB
System
Downloads 18

Copyright © 2021. All Rights Reserved.