Category: รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
Downloads: 3
pdf0ร้ายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
pdf1รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 HOT
pdf2รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563 HOT
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.