Category: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
Downloads: 16
pdf0รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ. ๒๕๖๕
pdf1แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566
pdf2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน รอบ 6 เดือน
pdf3รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกรทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
pdf4รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน รอบ 6 เตือน HOT
pdf5รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน รอบ 12 เตือน HOT
pdf6รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบสบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ HOT
pdf7รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน รอบ 6 เดือน HOT
pdf8รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน รอบ 12 เดือน HOT
pdf9รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน รอบ 6 เดือน HOT
pdf10รายงานผลการติดตามผลและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบเดือนกันยายน (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) HOT
pdf11รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕ ๖๓) HOT
pdf12รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ HOT
pdf13รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบเดือน ตุลาคม (๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) HOT
pdf14รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบเดือน เมษายน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) HOT
pdf15รายงานการดำเนินมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2563 HOT
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.