Category: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
Downloads: 9
pdf0รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบสบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
(0 votes)
Information
Created 2021-07-16
Changed 2021-07-16
Version
Size 7.85 MB
System
Downloads 12
pdf1รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน รอบ 6 เดือน
(0 votes)
Information
Created 2021-06-22
Changed
Version
Size 360.86 KB
System
Downloads 14
pdf2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน รอบ 12 เดือน
(0 votes)
Information
Created 2021-06-22
Changed
Version
Size 361.42 KB
System
Downloads 19
pdf3รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน รอบ 6 เดือน
(0 votes)
Information
Created 2021-06-22
Changed
Version
Size 361.37 KB
System
Downloads 16
pdf4รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบเดือน เมษายน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕ ๖๓)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 348.68 KB
System
Downloads 44
pdf5รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 579.81 KB
System
Downloads 21
pdf6รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบเดือน ตุลาคม (๑ เมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 537.59 KB
System
Downloads 25
pdf7รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบเดือน เมษายน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 541.16 KB
System
Downloads 26
pdf8รายงานการดำเนินมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2563
(0 votes)
Information
Created 2020-03-03
Changed 2021-07-29
Version
Size 5.17 MB
System
Downloads 7

Copyright © 2021. All Rights Reserved.