Category: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Downloads: 25
pdf0เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 • รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
pdf1เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 • จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๕ โครงการ
pdf2เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 • โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้าง อบต.บ้านอ้อน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวัก
pdf3เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
pdf4เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 • โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้าง อบต.บ้านอ้อน หมู่ที่ ๑ บ้านแม่กวัก
pdf5เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 • รถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน
pdf6ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
pdf7เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 • จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๒ โครงการ
pdf8เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 • รถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ชีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน
pdf9เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 • รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน
pdf10เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 • รถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนัก ของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน
pdf11เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ HOT
 • จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๖ โครงการ
pdf12เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ HOT
 • จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ที่ได้ขออนุมัติเบิกตัดปี (ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)จำนวน ๔ โครงการ
pdf13เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ HOT
 • จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ที่ได้ขออนุมัติเบิกตัดปี (ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน ๖ โครงการ
pdf14เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ HOT
 • ปรับปรุงซ่อมแชมถนนแอสฟัลท์ติก จำนวน ๒ ช่วง บ้านแม่กวัก หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลบ้านอ้อน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ,ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๓๓๐ ตารางเมตร
pdf15เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ HOT
 • ปรับปรุงซ่อมแชมถนนแอสฟัลท์ติก จำนวน ๒ ช่วง บ้าน แม่กวัก หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลบ้านอ้อน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๓๓๐ ตาราง เมตร
pdf16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ HOT
pdf17ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ HOT

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โดยเรียงกล่องเกเบี้ยนพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณข้างวัดแม่กวัก) หมู่ที่ ๗ บ้านแม่กวัก

pdf18จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๕ โครงการ HOT
pdf19ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ HOT
pdf20จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๔ โครงการ HOT
pdf21จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๕ โครงการ HOT
pdf22จ้างออกแบบโครงการขุดลอกหน้าฝ่ายทุ่งใต้ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ด๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร หมู่ ๗ บ้านแม่กวักดอนแก้ว ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัด ลำปาง HOT
pdf23จ้างออกแบบโครงกรวางกล่องเกเบี้ยนคันสระ สาธารณะบ้านอ้อนใต้ หมู่ ๒ บ้านอ้อนใต้ ยาว ๕๐.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร สถานที่ หมู่ ๒ บ้าน อ้อนใต้ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง HOT
pdf24แผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ HOT
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.