Category: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Downloads: 14
pdf0เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  • จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๖ โครงการ
pdf1เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  • จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ที่ได้ขออนุมัติเบิกตัดปี (ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)จำนวน ๔ โครงการ
pdf2เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  • จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ที่ได้ขออนุมัติเบิกตัดปี (ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน ๖ โครงการ
pdf3เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  • ปรับปรุงซ่อมแชมถนนแอสฟัลท์ติก จำนวน ๒ ช่วง บ้านแม่กวัก หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลบ้านอ้อน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ,ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๓๓๐ ตารางเมตร
pdf4เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ HOT
  • ปรับปรุงซ่อมแชมถนนแอสฟัลท์ติก จำนวน ๒ ช่วง บ้าน แม่กวัก หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลบ้านอ้อน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๓๓๐ ตาราง เมตร
pdf5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ HOT
pdf6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ HOT

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โดยเรียงกล่องเกเบี้ยนพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณข้างวัดแม่กวัก) หมู่ที่ ๗ บ้านแม่กวัก

pdf7จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๕ โครงการ
pdf8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
pdf9จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๔ โครงการ
pdf10จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๕ โครงการ
pdf11จ้างออกแบบโครงการขุดลอกหน้าฝ่ายทุ่งใต้ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ด๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร หมู่ ๗ บ้านแม่กวักดอนแก้ว ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัด ลำปาง
pdf12จ้างออกแบบโครงกรวางกล่องเกเบี้ยนคันสระ สาธารณะบ้านอ้อนใต้ หมู่ ๒ บ้านอ้อนใต้ ยาว ๕๐.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร สถานที่ หมู่ ๒ บ้าน อ้อนใต้ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
pdf13แผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ HOT
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.