Category: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Downloads: 10
pdf0เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(0 votes)
  • ปรับปรุงซ่อมแชมถนนแอสฟัลท์ติก จำนวน ๒ ช่วง บ้าน แม่กวัก หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลบ้านอ้อน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๓๓๐ ตาราง เมตร
Information
Created 2021-11-08
Changed 2021-11-08
Version
Size 568.37 KB
System
Downloads 35
pdf1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(0 votes)
Information
Created 2021-10-20
Changed
Version
Size 4.97 MB
System
Downloads 59
pdf2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(0 votes)

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โดยเรียงกล่องเกเบี้ยนพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณข้างวัดแม่กวัก) หมู่ที่ ๗ บ้านแม่กวัก

Information
Created 2021-09-07
Changed 2021-09-07
Version
Size 622.41 KB
System
Downloads 44
pdf3จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๕ โครงการ
(0 votes)
Information
Created 2021-03-22
Changed
Version
Size 621.23 KB
System
Downloads 52
pdf4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 929.88 KB
System
Downloads 57
pdf5จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๔ โครงการ
(0 votes)
Information
Created 2020-08-28
Changed 2021-01-26
Version
Size 93.36 KB
System
Downloads 39
pdf6จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๕ โครงการ
(0 votes)
Information
Created 2020-06-04
Changed 2021-01-26
Version
Size 3.12 MB
System
Downloads 47
pdf7จ้างออกแบบโครงการขุดลอกหน้าฝ่ายทุ่งใต้ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ด๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร หมู่ ๗ บ้านแม่กวักดอนแก้ว ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัด ลำปาง
(0 votes)
Information
Created 2020-05-12
Changed 2021-01-26
Version
Size 3.78 MB
System
Downloads 46
pdf8จ้างออกแบบโครงกรวางกล่องเกเบี้ยนคันสระ สาธารณะบ้านอ้อนใต้ หมู่ ๒ บ้านอ้อนใต้ ยาว ๕๐.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร สถานที่ หมู่ ๒ บ้าน อ้อนใต้ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
(0 votes)
Information
Created 2020-01-10
Changed 2021-01-26
Version
Size 2.17 MB
System
Downloads 45
pdf9แผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(0 votes)
Information
Created 2019-10-15
Changed 2021-07-20
Version
Size 18.38 MB
System
Downloads 71
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.