Category: เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Downloads: 15
pdf0เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  • รถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร น้ำหนัก ของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน ๑ คัน
pdf1เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  • จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๖ โครงการ
pdf2เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ HOT
  • จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ที่ได้ขออนุมัติเบิกตัดปี (ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน)จำนวน ๔ โครงการ
pdf3เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  • จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ที่ได้ขออนุมัติเบิกตัดปี (ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน) จำนวน ๖ โครงการ
pdf4เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ HOT
  • ปรับปรุงซ่อมแชมถนนแอสฟัลท์ติก จำนวน ๒ ช่วง บ้านแม่กวัก หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลบ้านอ้อน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ,ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๓๓๐ ตารางเมตร
pdf5เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ HOT
  • ปรับปรุงซ่อมแชมถนนแอสฟัลท์ติก จำนวน ๒ ช่วง บ้าน แม่กวัก หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลบ้านอ้อน ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖,๓๓๐ ตาราง เมตร
pdf6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ HOT
pdf7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ HOT

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่ง โดยเรียงกล่องเกเบี้ยนพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณข้างวัดแม่กวัก) หมู่ที่ ๗ บ้านแม่กวัก

pdf8จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๕ โครงการ HOT
pdf9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ HOT
pdf10จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๔ โครงการ
pdf11จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านอ้อน จำนวน ๕ โครงการ HOT
pdf12จ้างออกแบบโครงการขุดลอกหน้าฝ่ายทุ่งใต้ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ด๗๐.๐๐ เมตร ลึก ๔.๐๐ เมตร หมู่ ๗ บ้านแม่กวักดอนแก้ว ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัด ลำปาง
pdf13จ้างออกแบบโครงกรวางกล่องเกเบี้ยนคันสระ สาธารณะบ้านอ้อนใต้ หมู่ ๒ บ้านอ้อนใต้ ยาว ๕๐.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร สถานที่ หมู่ ๒ บ้าน อ้อนใต้ ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
pdf14แผนจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน (ผด.๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ HOT
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.