Category: มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
Downloads: 9
pdf0มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายรัฐประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.๒๕๖๖
pdf1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง เจตนารมณ์การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
pdf2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
pdf3รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf4มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
pdf5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
pdf6มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต..ประกอบการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายรัฐประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.๒๕๖๔ HOT
pdf7มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 HOT
pdf8มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล HOT
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.