Category: มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Downloads: 1
pdf0มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการตรวจสอบบุคลากร ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.