Category: กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
Downloads: 11
pdf0กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพื้นดิน
(0 votes)
Information
Created 2021-07-16
Changed
Version
Size 235.06 KB
System
Downloads 6
pdf1ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 134.09 KB
System
Downloads 26
pdf2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 279.92 KB
System
Downloads 31
pdf3พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 271.26 KB
System
Downloads 22
pdf4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 78.27 KB
System
Downloads 26
pdf5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 56.71 KB
System
Downloads 21
pdf6ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 59.66 KB
System
Downloads 21
pdf7พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed 2021-01-27
Version
Size 176.43 KB
System
Downloads 26
pdf8พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 99.13 KB
System
Downloads 27
pdf9พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 134.39 KB
System
Downloads 20
pdf10พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(0 votes)
Information
Created 2021-01-27
Changed
Version
Size 321.38 KB
System
Downloads 22

Copyright © 2021. All Rights Reserved.