Category: กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
Downloads: 15
pdf0ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
pdf1ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหาร ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
pdf2มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
pdf3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๔
pdf4กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างป้ายบนอาคาร และบนพื้นดิน
pdf5ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
pdf6ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
pdf7พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
pdf8ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑
pdf9ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
pdf10ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
pdf11พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
pdf12พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
pdf13พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
pdf14พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.