Category: นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
Downloads: 3
pdf0คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ที่ ๑๑๗ /๒๕๖๓ เรื่อง อนุมัติให้ไปราชการ
(0 votes)
Information
Created 2021-07-20
Changed
Version
Size 193.07 KB
System
Downloads 10
pdf1นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖)
(0 votes)
Information
Created 2021-03-22
Changed
Version
Size 1.01 MB
System
Downloads 20
pdf2นโยบายและกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed 2021-01-26
Version
Size 380.02 KB
System
Downloads 22

Copyright © 2021. All Rights Reserved.