Category: คู่มือแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Downloads: 1
pdf0มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการตรวจสอบบุคลากร ถึงความเกี่ยวซ้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง HOT
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.