Category: มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
Downloads: 3
pdf0มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต..ประกอบการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายรัฐประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.๒๕๖๔
(0 votes)
Information
Created 2021-05-11
Changed
Version
Size 2.32 MB
System
Downloads 14
pdf1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(0 votes)
Information
Created 2021-05-05
Changed 2021-05-07
Version
Size 5.67 MB
System
Downloads 30
pdf2มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.66 MB
System
Downloads 27

Copyright © 2021. All Rights Reserved.