Category: มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
Downloads: 10
pdf0เอกสารเผยแพร่ความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างค่านิยมในองค์กรให้มีความประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย มีวิถีชีวิตอยู่ในความพอเพียง
pdf1องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง โครงการ : กิจกรรมส่งเสริมชุมชนเฝ้าระวังการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
pdf2คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ที่ o๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลต้นแบบ อบต.บ้านอ้อน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
pdf3รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf4มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
pdf5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
pdf6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เรื่อง นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ
pdf7มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต..ประกอบการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายรัฐประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.๒๕๖๔
pdf8มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf9มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.