Category: ผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง
Downloads: 1
pdf0แบบรายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามแบบประเมินความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน Barthel ADL index ของผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.