Category: แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
Downloads: 1
pdf0หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารตำบลบ้านอ้อน
(0 votes)
Information
Created 2021-01-26
Changed
Version
Size 1.49 MB
System
Downloads 26

Copyright © 2021. All Rights Reserved.