นายประสงค์  สันติวัชรากร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน
โทรศัพท์ 0-5420-9552, 0-6379-2446
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


หัวหน้าส่วนราชการ

นายประสงค์  สันติวัชรากร
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


หัวหน้าสำนักปลัด

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)ผู้อำนวยการกองคลัง

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)นายสุเมธ   เรือนแปง

ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

Copyright © 2021. All Rights Reserved.