วิสัยทัศน์

"ตำบลบ้านอ้อน  เป็นตำบลแห่งความสุข"

 

พันธกิจ
มุ่งเป็นตำบลที่มีเศรษฐกิจดี
ภายใต้วิถีปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งเป็นตำบลที่ประชาชนสุขภาพดีมีความสุข
มุ่งเป็นตำบลแห่งสิ่งแวดล้อมดี
มุ่งเป็นตำบลแห่งการเรียนรู้
มุ่งเป็นตำบลที่น่าอยู่น่าเที่ยวชม
มุ่งเป็นตำบลแห่งความปลอดภัย

Copyright © 2021. All Rights Reserved.