7 กันยายน 2566 โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ , ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 1 " บ้านแมลงลำปาง " และวัดจองคำพระอารามหลวง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อนใต้ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.