วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางอำพร คิดตาโย นายก อบต.บ้านอ้อน , ผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.บ้านอ้อน เป็นประธานการประชุม อปพร.เพื่อเลือก คกก.ประสานงานศูนย์ฯ ประกอบด้วย ประธาน 1 คน , รองประธาน 1 คน, เหรัญญิก 1 คน , เลขานุการ 1 คน และกรรมการ 11 คน รวม15 คน มี อปพร.เข้าประชุมทั้งสิ้น 31 คน ณ ห้องประชุม อบต.บ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.