วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “พาน้องท่องธรรมะ” ในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และ กิจกรรมการเรียนการสอนธรรมะศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านอ้อนใต้ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน โดยได้รับเมตตาจากพระเกษมสันต์ กตธมฺโม ครูพระสอนศีลธรรมตำบลบ้านอ้อน วัดบ้านอ้อน เป็นพระวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการสอนธรรมะศึกษา เป็นการปลูกฝังให้เด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม เเละเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กเล็ก ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.