วันที่ 25 สิงหาคม 2566 #อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ฯ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 😃 นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน มอบหมายให้ นายนคร ยะอ้อน รองนายกฯ นางบุญณิศา กาวิล รองนายกฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข (เยี่ยมบ้าน สร้างสุข) ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บริการประชาชนในเชิงรุก ในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอ ออกให้บริการประชาชน เพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วเป็นการลดเงื่อนไขและลดภาระต่างๆ ให้แก่ประชาชน และถือพบปะประชาชนเพื่อรับรู้รับทราบสภาพปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ร่วมกับส่วนราชการอำเภองาว โดยมีนายสมจิตร จุลเจริญ นายอำเภองาว เป็นประธาน ณ บ้านขุนอ้อนพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.