วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายสมจิตร จุลเจริญ นายอำเภองาว นางวิลัยลักษณ์ ม่วงงาม พัฒนาการอำเภองาว นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน พร้อมนางสาวอัมพวรรณ กันทานันท์ ประธานสภาฯ และสมาชิกสภา หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 นายดลน้อย ยาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.บ้านอ้อน ร่วมลงพื้นที่บ้านขุนอ้อนพัฒนา หมู่ 8  เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ตามแผนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.