วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 และในการประชุมสภามีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.