โครงการส่งเสริมอาชีพและสงเคราะห์ให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อและครอบครัว ต.บ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2566 "กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านพัฒนาอาชีพอาหาร หลักสูตรการทำแคบหมู หมี่กรอบและหมูฝอย" ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.