4 สิงหาคม 2566 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.