วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ได้จัด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมให้ความรู้ “งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ตำบลบ้านอ้อน ได้รับเกียรติจาก นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมี คณะผู้บริหาร สภา อบต. หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านอ้อน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลบ้านอ้อนและเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง เป็นผู้บรรยาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.