19 กรกฎาคม 2566 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ” ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ ในการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ และคณะ อนุกรรมการ คณะทำงานได้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานและบริหารจัดการที่มากขึ้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณมนัสชนก ณ มงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานระบบหลักประกันสุขภาพ.สปสช.เขต 1 เป็นวิทยากร ในโอกาสนี้ นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ในนามประธานกองทุนฯ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและร่วมรับฟังการบรรยายของวิทยากร ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ รวมถึงแกนนำและเครือข่ายสุขภาพในชุมชน รวม 35 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.