อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ฯ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดย นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน พร้อมคณะบริหาร สภา อบต. หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านอ้อน ผู้อำนวยการคลัง และพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการอำเภองาว โครงการ อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข (เยี่ยมบ้าน สร้างสุข) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนเชิงรุก ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนจัดเจ้าหน้าที่ออกบูธประชาสัมพันธ์ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบ้านอ้อน การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ต่อทะเบียนผู้พิการ ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด งานกองทุนสวัสดิการชุมชนและงานจัดเก็บภาษี โดยมี นายสมจิตร จุลเจริญ นายอำเภองาว เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านอ้อนเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.