วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ประธานสภาอัมพวรรณ กันทานันท์ พร้อมสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 และ 7 นางสาวอารยา ขัดโต นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่กวักดอนแก้ว ม.7 ต.บ้านอ้อน ได้ดำเนินการปรับปรุงบ้าน "นายพายัพ มะเทวิน ม.7 ต.บ้านอ้อน โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ปลอดภัย ประจำปี 2566 

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.