วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. นางสาวอารยา ขัดโต นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.บ้านอ้อน นำตัวแทนผู้สูงอายุกลุ่มจักสาน ต.บ้านอ้อน เข้าร่วมโครงการนำร่องและอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่ม "วัยไฟแรง แซงอายุ"ต่อยอดพลัง Soft Power สู่ผู้ประกอบการดิจิทัล (Lampang SMART Silver Economy with Soft Power)  เพื่อมาแสดงศักยภาพผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดลำปางในด้านศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีของชาวล้านนาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง ณ อาคารหอประชุมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.