วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน พร้อมนางสาวอัมพวรรณ กันทานันท์ ประธานสภาฯ นางสาวธามวดี สุวรรณเก หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด อบต.บ้านอ้อน นางสาวอารยา ขัดโต นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการปรับปรุงบ้าน "นายสว่าง คิดงาม ม.6 ต.บ้านอ้อน"  โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้ปลอดภัย ประจำปี 2566

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.