การมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลบ้านอ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 944 ชุด ให้แก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนและดำเนินการลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ๋สุนัขบ้าในแต่ละหมู่บ้าน ทั้งหมด 8 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านอ้อน 

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.