องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน โดยการอำนวยการของนายกอำพร คิดตาโย ได้สนับสนุนส่งนักกีฬาผู้สูงอายุและกองเชียร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุอำเภองาว ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหลวงใต้ อ.งาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต การดำรงชีวิตที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.