วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อบต.บ้านอ้อน สนับสนุนตู้จดหมายเหลืองดำให้ทุกหมู่บ้าน หมู่1-8 "โครงการเสริมสร้างการบูรณาการระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน และส่วนราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ร่วมกับอำเภองานรับแจ้งเบาะแสผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดในระบบ Ngao GIS ซึ่งติดตั้งที่สำนักงาน อบต.บ้านอ้อน รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 ตู้

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.