องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย พร้อมคณะผู้บริหาร สภา อบต.บ้านอ้อน และผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลบ้านอ้อน  และแนวทางการขับเคลื่อนการเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.