อบต.บ้านอ้อน ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่ตำบลบ้านอ้อน ดำเนินการประชุมจัดทำร่างแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมดังนี้

1.รพ.สต. บ้านอ้อนเหนือ
2.รพ.สต. บ้านห้วยหก
3.สมาชิกสภา อบต.บ้านอ้อน
4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อนใต้
5.โรงเรียนบ้านอ้อน
6.อสม
7.คณะกรรมการ สปสช
8.เจ้าหน้าที่ฯ
9.ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลบ้านอ้อน
10.คณะผู้บริหาร นำโดย นางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน และนางสาวธามวดี สุวรรณเก หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำร่างแผนสุขภาพชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันอังคาร ที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.