องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย พร้อมคณะผู้บริหาร สภา อบต.บ้านอ้อน ให้การต้อนรับนายวันชัย เกตุแก้ว นายอำเภองาว และนางสาวอัจฉรา ผาสุข นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ ในการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล แนวทางปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และการปฏิบัติงานในหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ของนายอำเภองาว จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.