องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน มอบป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ จำนวน 10 ป้าย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอ้อนใต้ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ทั้ง 8 หมู่บ้าน โดยมีนางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนเป็นผู้ส่งมอบ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ.ห้องประชุม อบต.บ้านอ้อน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โดยเน้นให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้นำองค์กร และ ผู้นำชุมชนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฎิบัติตามกฏจราจรโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.