วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน จัดอบรมโครงการส่งเสริมผู้ปกครองในการพัฒนา IQ EQ เด็กเล็ก ในวัย 2-5 ปี ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ้านอ้อน โดยมีนางอำพร คิดตาโย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนเป็นประธานเปิดการอบรม และนายสุทธิพงษ์ คำแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สต.บ้านอ้อนเหนือ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความรู้และเข้าใจในการพัฒนา IQ EQ ของบุตรหลานและเพื่อเตรียมพร้อมต่อการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมกับทุกช่วงวัย

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.