วันที่ 9 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน นำโดยนายกอำพร คิดตาโย มอบเช็คเงินอุดหนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง จำนวน 6 หมู่บ้าน เป็นเงินจำนวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.