วันที่ 30 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน ดำเนินโครงการกิจกรรมนันทนาการทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์ เรียนรู้สังคมและวัฒนธรรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลบ้านอ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดเชียงราย

QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.