วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อนจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีงบประมาณ 2565
มีผู้ร่วมกิจกรรมหลายภาคส่วนทั้งสถานศึกษาในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ปกครอง อสม. พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน และประชาชนในพื้นที่
เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงโทษของยาเสพติดและการลด ละ เลิก อบายมุขต่างๆ

 
QR-Code dieser Seite

Copyright © 2021. All Rights Reserved.